Giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

 12:52 | Thứ ba, 14/12/2021  0
Công tác đối ngoại quốc phòng và hoạt động hợp tác quốc tế của lực lượng Công an Nhân dân đã có những đóng góp quan trọng và công cuộc đổi mới của đất nước.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng


Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đạt được kết quả đó có đóng góp đặc biệt quan trọng của việc đề ra và thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế trong đó có công tác đối ngoại quốc phòng và hoạt động hợp tác quốc tế của lực lượng Công an Nhân dân trên lĩnh vực an ninh, trật tự.

Đây là nhận định của các đại biểu tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra sáng 14.12.

Kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nêu rõ trong những năm qua, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, công tác đối ngoại quốc phòng đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả trên cả bình diện song phương và đa phương. Quan hệ hợp tác quốc phòng đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác quốc phòng với trên 100 nước trên thế giới trong đó đầy đủ 5 nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tất cả các nước lớn với nhiều lĩnh vực, cơ chế hợp tác thực chất, hiệu quả như: đào tạo, trao đổi đoàn quân sự, hợp tác quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đối ngoại chính sách quốc phòng cũng như các hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới, biên cương thắm tình hữu nghị, diễn tập phòng, chống các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, tổ chức các hoạt động tuần tra, tham gia hội thao quốc tế Army Games...

Các hoạt động này đã góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Để góp phần cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác đối ngoại quốc phòng thời gian tới sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện, cụ thể hóa và tổ chức triển khai hoạt động đối ngoại quốc phòng theo đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, xác định đối ngoại quốc phòng là một nhiệm vụ trọng tâm, là một bộ phận quan trọng của ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, thực hiện quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong thời bình, nỗ lực ngăn ngừa không để xảy ra xung đột, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, củng cố lòng tin chiến lược với các đối tác để phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo hướng chủ động, linh hoạt, sáng tạo, chắc chắn, hiệu quả, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, góp phần củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, chủ động giải quyết, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương với các đối tác chiến lược, các nước láng giềng, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống, gia tăng tin cậy về chính trị đan xen lợi ích, xử lý hài hòa quan hệ với các nước lớn, phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh trong thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng phải luôn luôn kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, độc lập, tự chủ trong quan hệ hợp tác, tích cực, chủ động, nắm chắc diễn biến tình hình của thế giới, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông, tình hình trên các tuyến biên giới và vùng biển, dịch COVID-19... để làm tốt công tác tham mưu chiến lược, kịp thời tham mưu, xử lý các mối quan hệ và triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong nắm, dự báo tình hình, tham mưu điều chỉnh chiến lược, chính sách đối ngoại của đất nước, chú trọng tham mưu, đề xuất đối sách, xử lý các tình huống cả trước mắt và lâu dài, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng tầm đối ngoại quốc phòng đa phương, chủ động đưa ra các sáng kiến, tích cực, tham gia đầy đủ, hiệu quả các cấu trúc, an ninh khu vực, quốc tế, nhất là cơ chế hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN, tiếp tục đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc theo hướng mở rộng lĩnh vực, quy mô và địa bàn...

Đồng thời, gắn đối ngoại quốc phòng với các hoạt động đối ngoại, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài để phục vụ tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát huy hiệu quả Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Bộ Quốc phòng, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nghiên cứu đề xuất xây dựng chiến lược hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh để có được thành tựu to lớn trong thời gian qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đưa đất nước ta thoát khỏi thế cô lập về chính trị, bao vây về kinh tế, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Quán triệt, triển khai hiệu quả đường lối chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch về vấn đề này. Trong số đó, xác định rõ chiến lược an ninh đối ngoại và bước đi trong quan hệ với các cơ quan thực thi pháp luật các nước, các tổ chức quốc tế với mục tiêu “thêm bạn, bớt thù”; xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước; chủ động tham gia các diễn đàn hợp tác quốc tế về đấu tranh, phòng chống tội phạm...

Đến nay, Bộ Công an đã có quan hệ với 162 cơ quan thực thi pháp luật của 64 quốc gia và một số vùng lãnh thổ; thiết lập quan hệ nhiều mặt với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; tham gia hoạt động trong 52 tổ chức, diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương; đàm phán, ký kết trên 150 văn bản hợp tác quốc tế về bảo vệ an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Quy mô hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự được nâng lên tầm chiến lược. Hình thức, cấp độ hợp tác có nhiều đổi mới. Biện pháp hợp tác được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, nhằm thực hiện chủ trương "vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hợp tác để tăng cường đối thoại, giảm đối đầu, nhấn mạnh điểm tương đồng, giải tỏa điểm bất đồng”...

Lực lượng Công an Nhân dân xác định “Lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền lợi của người dân đi đến đâu thì an ninh trật tự được đảm bảo đến đó.”

Do đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự không chỉ giới hạn phạm vi, lãnh thổ biên giới quốc gia mà là những vấn đề an ninh phi truyền thống, vấn đề quốc tế mà nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế có trách nhiệm; trong đó có vai trò, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân trong thực hiện công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa

Để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XIII đã đề ra, lực lượng Công an nhân dân quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là: “Công an đi làm đối ngoại có điều kiện để nói thẳng, giải quyết được nhiều vấn đề, là cái mới, sắp tới phải phát huy lên.”

Lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả đưa quan hệ hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước, các tổ chức quốc tế đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực; tích cực tham gia các thể chế chính trị an ninh, hoạt động trên các diễn đàn đa phương, chủ động phối hợp với các đối tác, tham gia giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự mang tính toàn cầu.

Bên cạnh đó, có lộ trình, bước đi cụ thể, tham gia tích cực, có hiệu quả trong ngoại giao Nhà nước để đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh con người, an ninh xã hội, chủ động công tác nắm tình hình, đánh giá chính sách của các nước, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các giải pháp ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, diễn biến, xu hướng mới nổi lên.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang lưu ý việc kết hợp chặt chẽ ngoại giao với các biện pháp nghiệp vụ khác để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, củng cố vững chắc phòng tuyến an ninh từ xa, từ ngoài biên giới, lãnh thổ, xử lý hiệu quả các thách thức đối với an ninh, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.

Phan Phương

Nguồn TTXVN/Vietnam+
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.