Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Phải luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”

 14:03 | Thứ ba, 26/01/2021  0
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Trình bày báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết, về quá trình chuẩn bị các văn kiện, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã có kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội XIII rất sớm.

Uy tín Việt Nam không ngừng được nâng cao

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

“Ngay từ Hội nghị Trung ương 8, các tiểu ban chuẩn bị văn kiện đã thành lập và công tác nhân sự cho khóa XIII được triển khai. Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội được tiến hành công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung, phương pháp”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, 5 năm qua, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh và thiên tai, toàn Đảng, toàn dân đã phát huy tinh thần yêu nước, nỗ lực phấn đấu để đạt nhiều thành tích quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong đó, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương ngân sách được tăng cường; hiệu quả sử dụng ngân sách tăng lên; nhiều khó khăn, yếu kém năm trước được tập trung giải quyết và có kết quả bước đầu.

Đặc biệt, theo Tổng bí thư, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được chú trọng, thực hiện trên toàn diện các mặt. Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng chống tham nhũng được triển khai quyết liệt, thực hiện bài bản nên có kết quả rõ rệt.

“Nhiều vụ án tham nhũng được xét xử nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được nhân dân ủng hộ. Tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong Đảng từng bước được kiềm chế và ngăn chặn”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trước tình hình thế giới và khu vực có diễn biến nhanh chóng và phức tạp, người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho biết Việt Nam đã tăng cường quốc phòng, xử lý thành công các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Uy tín, vị thế của Đảng và Nhà nước, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

“Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế và lo an sinh xã hội. Đó là chưa kể chúng ta dồn dập đối mặt với thiên tai, bão lũ”, ông nói.

Đạt được kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân, song Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nguyên nhân quan trọng nhất là nhờ ý chí, quyết tâm cao, sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

Nhân dân là trung tâm

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rằng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ thường xuyên. Cùng với đó, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thiện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực.

“Công tác cán bộ phải là then chốt của then chốt, tập trung xây dựng cán bộ, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước quán triệt.

Cùng với đó, theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, thực sự tin tưởng, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

“Nhân dân là trung tâm, chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ quyền lợi của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Cũng theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, sáng tạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy dân chủ, coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế; xây dựng đồng bộ thể chế để phát triển, đảm bảo hài hòa giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và chính trị…

Bên cạnh đó, chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình. Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền tổ quốc; nắm bắt thời cơ, quan hệ với các nước lớn, phát huy hiệu quả, sức mạnh tổng hợp của đất nước kết hợp với sức mạnh của thời đại trong tình hình mới.

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến nhanh và khó lường, đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

“Những thách thức ấy đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn, mất cảnh giác”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu.

Kỳ vọng vào quyết sách đúng đắn, khai thông nguồn lực

Trước đó, trong phần phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần giải quyết.

“Từ tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đến các thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của những tiến bộ khoa học công nghệ đã tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế-xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, cán bộ, đảng viên, nhân dân đang mong muốn, đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng cho rằng Đại hội Đảng lần thứ  XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà trong cả những thập niên tới, cho tới tương lai của đất nước.

“Với quan điểm nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới, hội nhập, phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết chung sức đồng lòng, kiên định niềm tin vào Chủ nghĩa Mác-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ  XIII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đồng thời Đại hội kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới, đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng, đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ, đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội Đảng lần thứ  XIII khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Lam Thanh

Nguồn Một Thế Giới
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.