Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

 22:34 | Thứ năm, 29/12/2022  0
Năm 2023, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện các đề án, nhất là 17 đề án được Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN


Sáng 29.12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, tại Hà Nội và trực tuyến tới 65 điểm cầu trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tham dự Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng dự.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nêu rõ năm 2022, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều nỗ lực tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, toàn ngành triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; hoàn thành 100% các đề án theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đáng chú ý là tham mưu chiến lược, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và Nghị quyết số 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Công tác cán bộ bám sát nguyên tắc, quy định của Đảng, kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Các quy định về công tác cán bộ tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu.

Tham luận tại hội nghị, nhiều đại biểu đã chia sẻ thực tế những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương, bộ, ngành.

Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất, đạo đức, gương mẫu, khách quan, công tâm, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác xây dựng Đảng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong thành tích chung mà đất nước đạt được trong năm 2022, có sự đóng góp tích cực của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN


Nổi bật là toàn ngành tập trung làm tốt công tác tham mưu chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành.

Bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần củng cố niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, toàn ngành đã tập trung tham mưu cho cấp ủy việc triển khai nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới; rà soát sàng lọc đảng viên.

Việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 18 của Trung ương đề ra.

Ngành tiếp tục tham mưu công tác tinh giản biên chế, chấm dứt việc giao biên chế không đúng thẩm quyền, tự giao biên chế vượt quá số lượng cho phép trước đây.

Trong xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược, toàn ngành đã bám sát hai nội dung trọng tâm, 5 đột phá, tiếp tục thực hiện đột phá trong công tác cán bộ để chuẩn bị nguồn nhân sự trước mắt và lâu dài; thực hiện nghiêm công tác bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển, giới thiệu cán bộ; đào tạo lý luận chính trị; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung…

Bước đầu, ngành thực hiện nghiêm chủ trương khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm; kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm; kiên trì thực hiện nguyên tắc “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ…

Cùng với đó, ngành đã kiện toàn hơn 380 lượt nhân sự thuộc Trung ương quản lý và hơn 7.500 lượt nhân sự thuộc ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương quản lý; thực hiện tốt công tác tham mưu, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các nhiệm kỳ từ năm 2020-2031, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN


Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh, gắn với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược; tăng cường kỷ luật kỷ cương, đổi mới theo hướng đào tạo cán bộ theo chức danh, vị trí việc làm, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, tăng thời lượng trao đổi, thảo luận và tranh thủ tối đa các nguồn lực trong hợp tác quốc tế.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng hơn. Đã hoàn thiện các quy định, quy chế và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ.

Toàn ngành tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối công tác, lề lối làm việc, chuẩn hóa các quy định, quy trình gắn với cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh bạch, phân định rõ trách nhiệm, góp phần ngăn chặn tiêu cực trong công tác cán bộ, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 mà toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện. Theo đó, ngành chủ động nghiên cứu, tham mưu cho các cấp ủy triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết đấu tranh các biểu hiện suy thoái; tích cực đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Toàn ngành quán triệt và nhận thức sâu sắc tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Cùng với đó, ngành tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổng thể của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế theo vị trí việc làm, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tập trung đổi mới nhiều hơn nữa; làm rõ hơn mối quan hệ giữa cấp ủy và người đứng đầu, giữa tập thể và cá nhân trong công tác cán bộ; khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm, kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế…

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải hết sức quan tâm coi trọng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng ở các cấp, nhất là cán bộ tham mưu cấp chiến lược, trong đó có đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; cần có yêu cầu chung của Đảng và yêu cầu riêng đối với đội ngũ làm công tác cán bộ...

Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh công tác cán bộ không chỉ là việc chọn người, khi cán bộ đó không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, chúng ta phải mạnh dạn thay. Mục tiêu không chỉ là chọn được cán bộ tốt, thay được cán bộ dở, mà còn tạo ra sự thống nhất của cả hệ thống...

Xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng Đảng năm 2023 là tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện các đề án, báo cáo về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là 17 đề án được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2023 bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Ngành tập trung tham mưu xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII) “Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương bầu”; Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV và lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.”

Ngành tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” và 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị; các đề án được Ban Tổ chức Trung ương cụ thể hóa tại Kế hoạch số 52-KH/BTCTW; hoàn thành, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư ba nội dung triển khai từ năm 2022, hai nội dung triển khai trong năm 2023...

Ngành tổ chức tốt lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022; phát động, triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN


Kết luận tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, năm 2022 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng và ngành tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều vấn đề khó, mới như tổ chức sinh hoạt đảng cho đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù, hoàn cảnh đặc biệt và chi bộ đông đảng viên; sắp xếp, bố trí công tác cho cán bộ bị kỷ luật; giải quyết dứt điểm sai phạm trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, khắc phục hạn chế, tạo được niềm tin của cán bộ, của nhân dân.

“Kinh nghiệm cho thấy, người đứng đầu các địa phương, tổ chức, đơn vị nếu gương mẫu, công tâm, khách quan, công tâm, công bằng, công tác cán bộ sẽ đạt được yêu cầu đề ra. Làm sao cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt niềm tin yêu vào đội ngũ cán bộ. Tin vào đội ngũ cán bộ, chính là tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, tin vào mục tiêu phát triển của đất nước,” bà Trương Thị Mai chia sẻ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương với địa phương, giữa các cơ quan liên quan để nâng cao chất lượng công tác, nhất là trong xây dựng các đề án, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng; hoạch định nhân sự để tham mưu bố trí đúng người, đúng việc, bảo đảm yêu cầu của Đảng và niềm tin của nhân dân; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, với yêu cầu bám sát nhiệm vụ được giao, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục chủ động hơn trong triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Bà Trương Thị Mai trao Cờ thi đua của Ban Tổ chức Trung ương Đảng tặng một số đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc ngành tổ chức Xây dựng Đảng năm 2022.

Hoàng Thị Hoa

Nguồn TTXVN/Vietnam+
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.