Đổi mới toàn diện vì vận mệnh Tổ quốc

 10:09 | Thứ ba, 08/10/2019  0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng cần kế thừa, bổ sung, phát triển các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, chính sách để tiếp tục đổi mới toàn diện đất nước, đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới

Sáng 7.10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị, đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị, định hướng nhiều nội dung quan trọng.

Nhận thức, giải quyết các mối quan hệ lớn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ khóa XII và là năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019 - 2020 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để Trung ương cùng suy nghĩ, nghiên cứu, thảo luận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Về dự thảo Báo cáo chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đây là văn kiện trung tâm của Đại hội XIII của Đảng, là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác. Do đó, hội nghị cần nghiên cứu kỹ, thảo luận, cho ý kiến về dự thảo quan trọng này. Trong đó, tập trung vào các vấn đề lớn thuộc về nội dung nêu trong tờ trình như: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh, tập trung vào 10 năm gần đây; mục tiêu phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (100 năm thành lập Đảng) và đến năm 2045 (100 năm thành lập nước); định hướng tiếp tục đổi mới, phát triển các lĩnh vực trọng yếu; các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá chiến lược; nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải đặc biệt chú ý những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, có tính đột phá, khả thi cao và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

"Cần kế thừa, bổ sung, phát triển các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, chính sách, phương hướng, nhiệm vụ nào để tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, phù hợp với thực tế trong nước và quốc tế nhằm tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước ta nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững

Về dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội (KT-XH) trình Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là một báo cáo rất quan trọng, đi sâu vào lĩnh vực cơ bản, nhiệm vụ trung tâm của công cuộc đổi mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương căn cứ vào thực tế đất nước từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm về phát triển KT-XH, tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và 10 năm 2011-2020 được đề ra tại 2 kỳ đại hội của Đảng; xác định rõ ràng, đúng đắn vị thế, động lực, nguồn lực của đất nước, sức mạnh của dân tộc trước khi bước vào nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm phát triển KT-XH mới; chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm được rút ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở: Cần phải tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện có chất lượng, sát thực tế và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt hệ thống luật pháp, chính sách. Tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, dựa trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô; phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo vệ môi trường một cách tương xứng, hài hòa.

"Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình KT-XH hiện nay, tính đến những thời cơ, thuận lợi mới xuất hiện và lường trước những khó khăn, thách thức phải vượt qua trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động mạnh mẽ, đa chiều đối với tất cả các quốc gia, dân tộc, báo cáo KT-XH cần xác định phương hướng, quan điểm, mục tiêu, các đột phá chiến lược, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 và 10 năm 2021 - 2030 cho thật đúng, thật sát với tình hình thực tế đất nước và bối cảnh quốc tế, khu vực" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị.

Phân tích, dự báo về tình hình biển Đông

Về KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2019-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ việc Trung ương xem xét, cho ý kiến về những nội dung nêu trên diễn ra trong bối cảnh: Tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu thấp hơn so với năm 2018 và dự báo còn có thể tiếp tục suy giảm trong năm 2020; cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại giữa các nước lớn ngày càng phức tạp, khó lường; thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế có nhiều biến động, gây tâm lý lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu...

Từ thực tiễn trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương xem xét, phân tích thật kỹ tình hình của các ngành, lĩnh vực, địa phương để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, dự báo cả năm 2019; chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong đó, chú ý đối chiếu mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng ở mức 6,6% - 6,8%; giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín quốc gia.

Bên cạnh đó, chú ý những chính sách, biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém còn tồn tại, đặc biệt là trong giải ngân vốn đầu tư công và triển khai xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng; cải cách hành chính; bảo vệ tài nguyên môi trường, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước còn đề nghị Trung ương phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình biển Đông; chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua. Từ đó, xác định sát hợp mục tiêu tổng quát, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu, cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2020 và các chính sách, biện pháp phù hợp, có tính khả thi cao, nhất là các chính sách, biện pháp đột phá để thích ứng với những diễn biến và tác động mới của tình hình thế giới, khu vực đối với KT-XH trong năm 2020. 

Thảo luận, cho ý kiến nhiều văn kiện quan trọng

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 7 đến 13.10. Tại hội nghị này, Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng như: Dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược KT-XH 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 2021-2030; dự thảo Báo cáo 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 2016-2020, xây dựng kế hoạch 2021-2025...

Trong sáng 7.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên họp khai mạc tại hội trường. Buổi chiều, các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Chỉ rõ vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng

Về dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng đây là một báo cáo chuyên đề rất quan trọng của mỗi kỳ đại hội, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ then chốt của Đảng.

Trên cơ sở đó, Trung ương cần thảo luận, cho ý kiến đánh giá kết quả đã đạt được; những hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; những đề xuất về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng nhiệm kỳ khóa XIII; những kiến nghị của các cấp ủy, tổ chức Đảng về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Trong đó, chú ý phân tích, chỉ rõ hạn chế, vướng mắc nào do quy định của Điều lệ Đảng, mức độ đến đâu, đã cần phải bổ sung, sửa đổi Điều lệ chưa, hay chỉ cần điều chỉnh bằng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư?...

Thế Dũng

 

Nguồn theo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.