Bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại

 21:36 | Thứ tư, 18/05/2022  0
Trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ yêu cầu bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại. Lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển.

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24.1.2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - Ảnh: Nguyễn Hoàng

Sáng 18.5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24.1.2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai

Báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24.1.2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, sau 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm vừa qua, công tác xây dựng, quản lý và phát triển đô thị ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Đến cuối năm 2020, hệ thống đô thị nước ta đã có 862 đô thị các loại, phân bố tương đối đồng đều trong cả nước. Tỉ lệ đô thị hoá xác định theo địa bàn có chức năng đô thị đã tăng từ 30,5% năm 2010 lên gần 40% năm 2020. Không gian đô thị được mở rộng; hạ tầng kỹ thuật, kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng ngày càng đồng bộ và hiệu quả hơn; chất lượng sống của cư dân đô thị từng bước được nâng cao. Đô thị hoá và phát triển đô thị trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị vẫn còn nhiều hạn chế. Tỉ lệ đô thị hoá đạt được thấp; chất lượng đô thị hoá chưa cao. Quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị chưa gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới...

Đại diện các bộ, ngành, địa phương thảo luận nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đề xuất các kiến nghị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Để khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý quy hoạch, Nghị quyết số 06 đã đề ra các mục tiêu tổng quát và cụ thể về công tác quản lý, xây dựng và phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để thực hiện, Nghị quyết đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó tập trung vào: Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch, phát triển đô thị, kiến trúc, xây dựng bảo đảm tính minh bạch, thống nhất. Xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới. Đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị. Phát triển kinh tế khu vực đô thị...

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và nhiều địa phương đã phát biểu tham luận về những nội dung trọng tâm của Nghị quyết; thảo luận nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đề xuất các kiến nghị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời gợi mở một số nội dung quan trọng để các cấp, các ngành nghiên cứu trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên phải nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết quan trọng này. Quá trình đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Trên cơ sở đó phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả, quản lý nhà nước, thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Đồng thời sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể, bổ sung, cụ thể hóa các tiêu chí, các chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết vào kế hoạch năm và theo từng giai đoạn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện.

Đổi mới tư duy lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị là rất quan trọng. Bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại. Lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển.

"Tôi xin nhấn mạnh, trong một thời gian ngắn, chúng ta có thể xây dựng được một thành phố với cơ sở vật chất rất hiện đại nhưng làm chuyển biến tư duy, nhận thức của con người vốn quen sống ở nông thôn phù hợp với lối sống đô thị là quá trình lâu dài, vì thế phải kết hợp, tổng hợp nhiều biện pháp", Thường trực Ban Bí thư phát biểu.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu cần tập trung vào nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng nhanh và hiệu quả.

Để việc quản lý đô thị được tốt hơn, hiệu quả hơn, cần thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị gắn với đề cao trách nhiệm, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất của Trung ương. Phát huy và khai thác tốt các nguồn lực từ chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị. Đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ cần sớm ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết. Chương trình hành động phải bảo đảm sát các nội dung Nghị quyết, phù hợp với từng địa phương, từng vùng. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch về phát triển đô thị quốc gia, chương trình quốc gia về xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát triển đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và các chiến lược, đề án, chương trình trọng điểm khác liên quan đến phát triển đô thị. 

Xây dựng và triển khai quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phê duyệt các quy hoạch phù hợp với tinh thần của Nghị quyết. Ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết. Khẩn trương chỉ đạo ra soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản dưới luật thuộc thẩm quyền, có liên quan đến đô thị hóa và phát triển đô thị.

"Chúng ta tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra", Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ.

Nguyễn Hoàng

Nguồn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.